Melioratierecht - waardering voor het structureel verbeteren van landbouwbodem.
===

In de 17de eeuw was het Melioratierecht een recht op vergoeding bij ontginning van woeste grond naar landbouw.
Een pachter kon met de eigenaar een Melioratierecht afspreken voor de structureel verbeteren van de bodem.
Aan het einde van de pacht ontving de pachter dat Melioratierecht.
De naam MelioRaad is een samentrekking van Melioratierecht en Raadgevend Advies.
[Artikel 31 Pachtwet, Artikel 350 Burgerlijk Wetboek, boek 7].

*
CV in het kort.

HTS Weg- en Waterbouw, HTS Economische bedrijfstechniek, Post HBO Milieutechniek.
*
Sinds 2008 ervaring met het vinden van de meest nuttige toepassing voor vrijkomende grond.
*
30 jaar ervaring als projectmanager bodemsanering, bodem en ondergrond,
natuurontwikkeling projecten en uitvoering/contractbeheersing.
*
Lead Auditor UAV-GC contracten, bodem,
grondstromen en kabels en leidingen.
*
Projecten

Directie en toezicht en UAV-GC en/of audits in projecten waar bodem en grondstromen bepalend zijn.
*
Slim omgaan met grond, RWS, grondstromencoƶrdinatie.
*
Gezonde bovengrond Gelderland, grondstromencoƶrdinatie. Meerjaren programma Bodem 2015-2020
Realiseren van pilots en organiseren van onderzoek om landbouwgrond te verbeteren met kleigrond.
Verbeteren van structuur, vochthoudendheid, vruchtbaarheid en meer en stabieler opslag van bodemkoolstof.
Daarmee het realiseren van maatschappelijk meer waardevolle toepassing van grond uit projecten. Van 2021 - 2027
LIFE CO2SAND, Meliorator.
*
Rijkswaterstaat, Verkenning van de maatschappelijke kosten en baten,
onderzoeken van de informatiebehoefte bij het overdragen van grond naar agrarisch ondernemers.
Onderzoek naar het hoogwaardig toepassen van sediment voor verbeteren van de bodem.

*
Veenweide Innovatie Centrum, POP3 project Grondslag Veen provincie Utrecht,
klei in veen, stabiliseren van veen met klei, vormen van kleihumuscomplex,
vertragen bodemdaling vertragen uitstoot broeikasgassen, efficiƫntere bedrijfsvoering. Van 2022 - 2026
VIP-NL, werkpakket 2, grondstromen, logistiek, W&R, Kosten en Waarden
*
Krimpenerwaard, verbinding tussen een infraproject en landbouwgebieden in de Krimpenerwaard.
Provincie Friesland, veenweidevisie, pilotproject.
Waternet, veenweide proef bij Wilnis.
*
Directie en toezicht op bodemsaneringen, grondwatersaneringen en IBC projecten,
expert judgement en mediator bij bodemprojecten.

*
Publicaties en brochures
*

BODEM_2014_01_waarom_zou_je_vruchtbare_grond_weggooien.pdf
*
BODEM_2019_01_Klei_in_zand_verbetert_de_vochthuishouding.pdf
<<geactuatiseerde versie juli 2020 toe te voegen>>
*
BROCHURE_Klei_in_veen_doorontwikkeling_van_een_oud_principe.pdf
*
BROCHURE_Klei_in_zand_verbeteren_van_zandbodem_met_kleigrond.pdf
*
MAGAZINE_Circulair_Terreinbeheer_Uffelen_blz_9_10_11.pdf
*
In de pers
*
https://www.expertisebodemenondergrond.nl/laat-vrijkomende-vruchtbare-bovengrond-bestaan-als-bovengrond
*
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/12/19/klei-op-veen-moet-bodemdaling-afremmen
*

ARTIKEL_2019_01_Agraaf_Klei-in-veen-Krimpenerwaard.pdf
*
De Boerderij, feb 2019.
*
ARTIKEL Vee&Gewas-pg2 2019 Klei door zand1.pdf

ARTIKEL Vee&Gewas-pg3 2019 Klei door zand2.pdf
*
Artikel Bodem april 2020 << toe te voegen >>

*
Artikel Leeuwarder Courant augustus 2020 << toe te voegen >>
*
maart 2021

https://www.agraaf.nl/artikel/391257-klei-in-veen-eerste-resultaten-lijken-positief/
https://www.hetkontact.nl/regio/krimpenerwaard/238250/experiment-in-stolwijk-klei-als-wapen-tegen-bodemdaling
https://m.youtube.com/watch?v=ImqYFLeg6S0
*
Artikel Gelderander <<toevoegen>> maart 2022

===